بلاگ

عناصر اصلی

فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی:
انسان، سازوکار، ابزار و زمان است

انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
سازوکار: قوانین، مقررات و تبط، جهانی